gksglinik 2021 strona4

KLUB GKS PODPISAŁ UMOWĘ NA DOFINANSOWANIE Z PROGRAMU "KLUB 2017"

Gorlicki Klub Sportowy Glinik Gorlice w dniu 20.07.2017 podpisał umowę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej polegającego na rozwijaniu sportu dzieci i młodzieży w ramach Programu "Klub".

W pierwszym kwartale br. Gorlicki Klub Sportowy Glinik wystąpił z wnioskiem do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie z Programu "Klub" na rok 2017. Jako klub jednosekcyjny wnioskował o kwotę w wysokości 10 000 zł.

Po weryfikacji wniosku klub spełnił wszystkie wymogi formalne i otrzymał wnioskowana kwotę i zgodnie z umową kwota w wysokości 4 000 zł zostanie przeznaczona na zakup sprzętu sportowego a pozostała część w wysokości 6 000 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenie szkoleniowców, instruktorów itp. 


                                       Program-Klub-2017.jpg


Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.

Celem Programu „Klub” jest wsparcie działalności prowadzonej przez podmioty funkcjonujące w lokalnych środowiskach sportowych – kluby sportowe, które stanowią lokalne centra aktywności społecznej oraz miejscem poprawy stanu kondycji fizycznej społeczeństwa. Przedmiotem dofinansowania są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego – wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, organizacja obozów sportowych lub zakup sprzętu sportowego. Program „Klub” wspierając kluby sportowe – podmioty funkcjonujące na poziomie lokalnym, najbliższym obywatelowi – przyczynia się do budowy kapitału społecznego, tworząc propozycje aktywnego spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy zajęć sportowych nabywają wiele kluczowych dla ich rozwoju kompetencji, takich jak umiejętność pracy w grupie, wytrwałość czy pracowitość. Zwiększona dostępność oferty sportowej może przyczynić się również do ograniczenia niekorzystnych zjawisk społecznych (agresja, przemoc itd.). Ponadto, poprzez promocję regularnego udziału w treningach sportowych, Program „Klub” wspiera rozwój kapitału ludzkiego, działając na rzecz poprawy stanu zdrowia społeczeństwa, promocji regularnego podejmowania aktywności fizycznej oraz zmniejszenia udziału osób z nadwagą lub otyłością.

Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Na realizację Programu w 2017 roku przeznaczono kwotę 30 000 000 zł.

 

 msit.jpg