gksglinik 2021 strona4
 

 

ochrona danych ico 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

GORLICKIEGO KLUBU SPORTOWEGO GLINIK GORLICE

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), informuję że od dnia 25 maja 2018 roku

1. Administratorem podanych przez Panią /Pana danych osobowych jest Gorlicki Klub Sportowy GLINIK Gorlice (GKS) - z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 15, 38-300 Gorlice, NIP 738-10-14-036

2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

a) zgody na przetwarzanie danych osobowych na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku Pani/Pana dziecka, uczestniczącego w zajęciach piłkarskich w celach promocyjnych i informacyjnych GKS, w mediach (np. poprzez profil GKS Glinik Gorlice - Akademia Glinik Gorlice, na portalu społecznościowym, przez stronę internetową GKS Glinik Gorlice /w telewizji, w prasie) w rozumieniu ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne(Dz. U. z 2018. poz. 1191), o ile zgoda taka została udzielona (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

a) zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w deklaracji członkowskiej, (art. 6 ust. 1 lit a) i b) RODO) tj. imienia i nazwiska rodzica/opiekuna. dziecka, członków GKS, adresu zamieszkania, PESEL, mail, numer telefonu, daty i miejsca urodzenia w celu wypełniania statutowych obowiązków GKS, uczestniczenia dziecka w zajęciach piłkarskich, w tym zgłoszenia do udziału w zawodach w strukturach PZPN, ubezpieczenia dziecka, lub zawartej umowy (np. z trenerami).

b) zgody na przetwarzanie danych szczególnych, o ile zgoda taka została udzielona (art. 9 ust 2 lit. a) RODO) w zakresie dotyczącym zdrowia dziecka, tj. przede wszystkim posiadanych chorób lub alergii, celem zapewnienia mu stosownej opieki podczas zajęć, usprawiedliwiania jego nieobecności lub zwolnienia z zajęć.

3. Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych będą podwykonawcy GKS, adekwatnie do wykonywanych przez nich zadań, w zakresie w jakim powierzono im przetwarzanie danych, tj. pracownicy biura świadczącego usługi księgowe, zewnętrzni informatycy, osoby prowadzące zajęcia, a także PZPN, inni organizatorzy zawodów/turniejów/meczy, ubezpieczyciele, administracja skarbowa, ZUS i inne organy administracji publicznej.

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres sprawowania uczestnictwa dziecka w zajęciach piłkarskich, chyba że inny termin będzie wynikał z przepisów prawa - to przez okres wskazany w tych przepisach.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, zaktualizowania, usunięcia oraz prawo ograniczenia do ich przetwarzania

Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/ Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub jest niezgodne z wyrażoną zgodą.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika ze złożonej deklaracji członkowskiej lub podpisanej umowy, a ich niepodanie będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia dziecka w zajęciach piłkarskich GKS. W przypadku danych podawanych za zgodą, o której mowa w pkt 2 lit. a) - podanie tych danych jest dobrowolne, w przypadku danych szczególnych podawanych za zgodą o której mowa w pkt 2 lit. c) - podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia dziecka w zajęciach piłkarskich.

8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 pasekk.jpg