gksglinik 2021 strona4
 

 

 

GKS rezim sanitarny

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 

a) Niniejsze wytyczne określają podstawowe zasady organizacji meczów w okresie stanu epidemii COVID-19 i obowiązują do odwołania.

b) Wytyczne określają zasady organizacji meczów w ramach rozgrywek IV ligi i niższych klas rozgrywkowych organizowanych przez Małopolski ZPN w sezonie 2020/2021.

c) Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie maksymalnie bezpiecznej organizacji meczów i przestrzegania przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2020 zmieniające poprzednie rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1066 z późniejszymi zmianami).

d) Mecze piłki nożnej w ramach rozgrywek IV ligi i niższych klas rozgrywkowych odbywają się bez udziału autoryzowanych grup kibiców gości.

e) Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż w wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym, polegającym na rozgrywaniu meczów piłki nożnej udział publiczności jest dopuszczalny z tym, że organizator jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa wskazujących, że:

a) na stadionie może zostać udostępnione co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie (nie więcej niż 50% przewidzianych dla kibiców);

b) wyjątki od zasady udostępnienia co drugiego miejsca dla publiczności dotyczą:

- widza, który uczestniczy w meczu z dzieckiem poniżej 13 roku życia;

- widza, który uczestniczy w meczu z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoba z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoba z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoba, która ze względu na stan zdrowia nie może porusza się samodzielnie;

- osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

c) osoby wchodzące na stadion muszą mieć udostępnione płyny do dezynfekcji rąk (rekomenduje się aby dezynfekcji rąk każdej osoby wchodzącej na stadion dokonywał pracownik służby klubowej, posiadający maseczkę do zakrywania nosa i ust oraz rękawiczki);

d) każda wchodząca i poruszająca się po stadionie osoba, do momentu zajęcia miejsca na trybunie ma obowiązek zakrywania ust i nosa;

e) osoby przebywające na stadionie bez miejsc siedzących mają obowiązek zachowania bezpiecznej – 1,5 m odległości od innego widza.

II. ORGANIZACJA MECZU PIŁKI NOŻEJ

 

1. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie organizowanych zawodów muszą przestrzegać przepisów w zakresie zakrywania ust i nosa (w tym zawodnicy rezerwowi i inne osoby przebywające na ławce rezerwowych).

2. Z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnieni są jedynie zawodnicy uczestniczący w grze, trener udzielający wskazówek oraz sędziowie w trakcie zawodów i rozgrzewki.

3. Ustala się, iż w trakcie zawodów w strefie technicznej (pole gry, ławki zawodników rezerwowych, szatnie i budynek klubowy) mogą przebywać jedynie osoby niezbędne dla prawidłowej organizacji zawodów, w tym zawodnicy, sztaby trenerskie, sędziowie, niezbędni przedstawiciele klubów piłkarskich oraz przedstawiciele podmiotów organizujących rozgrywki.

4. Pracownicy służby porządkowej/ klubowej/ zobowiązani są do noszenia maseczek ochronnych zakrywających usta i nos oraz rękawiczek.

5. Organizator rozgrywek upoważniony jest do kontrolowania prawidłowej organizacji zawodów.

6. Klub – gospodarz jest zobowiązany do zabezpieczenia stadionu / terenu zawodów przed nieuprawnionym wejściem publiczności oraz jakichkolwiek osób postronnych na jego teren.

7. Klub – gospodarz jest zobowiązany do zapewnienia obecności kierownika ds. bezpieczeństwa (koordynatora ds. bezpieczeństwa), a także spikera podczas obecności drużyn na stadionie. Spiker powinien posiadać uprawnienia nadane przez PZPN/Wojewódzkie ZPN/ oraz zestaw komunikatów bezpieczeństwa, w tym wszelkie dodatkowe komunikaty na potrzeby obsługi meczów i przestrzegania reżimu sanitarnego.

8. Klub – gospodarz jest zobowiązany do podejmowania wszelkich dodatkowych działań zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa osób obecnych na stadionie, w szczególności są upoważnione do odmowy wstępu osobom/usuwania ze stadionu osób, które nie przestrzegają zaleceń dotyczących higienicznych środków ostrożności.

III. ZALECENIA DOTYCZĄCE ZMIAN ORGANIZACJI ORAZ HIGIENICZNYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI NA OBIEKTACH SPORTOWYCH

 

1. Kwestie związane z określeniem zasad wejścia i zejścia zespołów z pola gry określa diagram poniżej:

2. Przybycie drużyn na stadion:

a) pojazdy powinny być odpowiednio zdezynfekowane przed ich użytkowaniem;

b) czasowe i przestrzenne rozdzielenie drużyn i zespołów technicznych przy ich przyjeździe na stadion - zespoły nie powinny przyjeżdżać w tym samym momencie (odstępy co najmniej 15 minut). Klub gospodarz zobowiązany jest zorganizować wjazd obydwu zespołów tak, aby nie doszło do jednoczesnego wjazdu drużyn;

c) drużyny lub też poszczególni członkowie powinny unikać wychodzenia na pole gry aż do rozpoczęcia oficjalnej rozgrzewki przedmeczowej;

d) szatnie (drużyny i sędziowie):

- w zależności od infrastruktury stadionu dopuszcza się wydzielenie pomieszczeń szatni w różnych oddalonych od siebie częściach obiektu;

- szatnie powinny być regularnie wietrzone, zaś wejścia do nich powinny wymagać jak najrzadszego używania klamek.

3. Rozgrzewka:

a) należy dopasować czas rozgrzewki do warunków atmosferycznych;

b) wychodzenie zespołów i sędziów na rozgrzewkę następuje odrębnie;

c) należy unikać jednoczesnego używania ciągów komunikacyjnych prowadzących do szatni i na płytę boiska przez obydwa zespoły;

d) sędzia zarządza i kontroluje kolejność wychodzenia zespołów na rozgrzewkę.

4. Kontrolę sprzętu zespołu przed wyjściem na płytę boiska przeprowadza asystent sędziego przy drzwiach szatni (poza obszarem zbiórki);

5. Wejście drużyny na płytę boiska jest przeprowadzane:

a) odrębnie, przy czym najpierw wychodzą goście, potem gospodarze. Sędzia zarządza i kontroluje kolejność wychodzenia zespołów na boisko na płytę boiska;

b) bez eskorty, maskotek i bez ceremonii otwarcia z udziałem jakichkolwiek dodatkowych osób;

c) bez wspólnego ustawiania zespołów i bez uścisku dłoni, bez przekazania proporców

d) w meczu nie uczestniczą chłopcy do podawania piłek.

6. Przerwa w meczu:

a) ustala się następującą kolejność: zawodnicy powinni schodzić odrębnie – najpierw goście, potem gospodarze;

b) gospodarz zobowiązany jest wyznaczyć osobę do przeprowadzania dezynfekcji rąk zawodników i sędziów schodzących z płyty boiska do szatni – analogicznie przed wejściem na murawę na drugą połowę;

7. Przed wejściem na drugą połowę najpierw wychodzą goście, potem gospodarze.

8. Sędzia zarządza i kontroluje kolejność wychodzenia zespołów na boisko po przerwie.

9. Sprawozdania i kontrola:

a) przed meczem odbywa się spotkanie organizacyjne, w którym uczestniczą kierownicy obydwu zespołów oraz wyznaczony sędzia, który zobowiązany jest do przeprowadzenia spotkania według uproszczonej procedury (zaleca się, aby spotkanie organizacyjne odbyło się na płycie boiska);

b) spotkanie to odbywa się na / 45 - 60 minut/ przed rozpoczęciem zawodów, w miarę możliwości na otwartej przestrzeni w strefie technicznej, w której nie mogą przebywać żadne inne osoby;

c) organizatorem spotkania jest przedstawiciel klubu gospodarza, który musi poinformować pozostałe osoby o lokalizacji spotkania w wyznaczonym miejscu;

d) po zawodach sędzia umieszcza w sprawozdaniu sędziowskim opis ewentualnych incydentów oraz zauważonych uchybień;

e) Kierownik ds. bezpieczeństwa, spiker, służby porządkowe i personel medyczny muszą posiadać stosowne uprawnienia wymagane przez przepisy powszechnie obowiązujące.

IV. USTALENIA KOŃCOWE

 

Upoważnienie do kontroli przestrzegania niniejszych wytycznych posiadają Delegaci Meczowi, Obserwatorzy i Sędziowie delegowani przez Małopolski Związek Piłki Nożnej.

Powyższe zasady obowiązują do czasu wprowadzenia nowych wytycznych w zakresie rozgrywania meczów w specjalnym reżimie sanitarnym lub formalnego zniesienia reżimu sanitarnego.

Nadzór merytoryczny nad wdrożeniem przedmiotowych założeń sprawuje Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich MZPN. Kluby organizujące mecze w specjalnym reżimie sanitarnym niezgodne z przedmiotowymi założeniami podlegają odpowiedzialności przed właściwymi organami dyscyplinarnymi MZPN.

Powyższe zasady należy umieścić na bramach wejściowych, w ciągach komunikacyjnych oraz trybunach przeznaczonych dla widzów

 

 

 

Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich MZPN